10 Rozhodné právo

§10
Rozhodné právo a soud
1.Rozhodným právem je české právo obchodní,zejm.zák.č.513/1991 Sb.ve znění násl.předpisů.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské Komoře ČR a Agrární Komoře ČR podle jeho Řádu jedním rozhodcem.