07 Záruky

§7
Záruky na jakost
1.Prodávající poskytuje kupujícímu záruky na jakost v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží.

2.Záruka se nevztahuje na vady spočívající v použití zboží kupujícím nebo třetí osobou po jeho dodání, a to způsobem neodpovídajícím návodu k použití či technickým normám jakož i za vady způsobené působením vnějších mechanických, chemických, elektrochemických a elektrických vlivů bez ovlivnitelnosti ze strany prodávajícího.

3.Zásahy kupujícího nebo třetích osob do zboží odpovědnost ze záruky zaniká.

4.Kupující je povinen zboží po obdržení prohlédnout. Právo na vrácení plnění vzniká jen tehdy, je-li reklamováno do 15ti dnů od obdržení zboží u vad zjevných nebo množstevních. Prodává-li kupující dodané zboží dále v nezměněném stavu a obalu, počíná mu běžet tato reklamační lhůta vůči prodávajícímu od obdržení reklamace svého odběratele.

5.Reklamace musí býti učiněna písemně, vady v ní nezaměnitelně popsány a uvedeno, co kupující z důvodu vadného plnění požaduje. Zboží zašle k prověření reklamace prodávajícímu, nebude-li dohodnut jiný způsob prověření reklamované vady. Je-li reklamace oprávněná, hradí takovou dopravu prodávající.

6. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží. Právo od smlouvy odstoupit má kupující tehdy, porušil-li prodávající svojí povinnost podstatným způsobem(dodal-li jiné, než objednané zboží apod.). Kupující je povinen provést kontrolu přejímaného zboží a vady zjevné reklamovat bez zbytečného odkladu.