08 Platební podmínky

§8
Platební podmínky
1.Podkladem k platbě je faktura prodávajícího.Prodávající může si vymínit platbu v hotovosti

2.Faktura prodávajícího je kupujícím splatná v den uvedení splatnosti.

3.Pro případ prodlením kupujícího se zaplacením faktury sjednává se smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý,byť jen započatý, den z prodlení,kterou se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu.