11 Závěrečná ustanovení

 

§11
Závěrečná ustanovení
1.Tyto všeobecné dodací podmínky nabývají účinnosti dnem 8.4.2011.

2.Tyto všeobecné dodací podmínky nabývají platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce prodávajícího,zveřejněny jsou na internetových stránkách a jejich akceptace kupujícím řídí se dle zde výslovně uvedených pravidel.

3.Odchylná písemná ujednání po vzájemné dohodě obou smluvních stran se nevylučují.