03 Cena

§3
Cena
1.Ceny sjednávají se v souladu s ceníkem prodávajícího platným a účinným ke dni doručení objednávky. V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH a dopravy.

2.Je-li termín dodávky zboží podle požadavku kupujícího delší 30 dní od doručení objednávky, užije se ceník prodávajícího účinný ke dni realizace dodávky.

4.Konečnou cenu za dodávané zboží uvede prodávající při potvrzení objednávky.Nebudou-li ve lhůtě tří dnů od doručení takového potvrzení kupujícímu vzneseny námitky proti takto stanovené ceně,je cena potvrzená prodávajícím pro smluvní strany závazná.

5.Kupující může požadovat zajištění dopravy zboží prodávajícím.V takovém případě je požadavek prodávajícího závazný,potvrdí-li objednávku kupujícího.Náklady dopravy nese ke své tíži kupující.