02 Důvěrnost

§2
Důvěrnost vzájemných informací ochrana práv
1.Informace týkající se vzájemných obchodních vztahů označené některou ze smluvních stran za důvěrné,nesmí strana,které byly tyto informace poskytnuty,prozradit třetí osobě,ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby,a to bez ohledu na to,zda dojde mezi prodávajícím a kupujícím k uzavření smlouvy nebo nikoliv.Porušení této povinnosti zakládá nárok poškozeného na náhradu škody.