04 Objednávka

§4
Objednávka
1.Objednávka musí být učiněna kupujícím písemně (písemná forma je zachována pro účely kontraktu i použitím telefaxu a e-mailu, potvrdí-li prodávající písemně přijetí objednávky.)

2.Objednávka musí obsahovati určení zboží tak,aby nemohlo dojít k jeho záměně,počet kusů zboží,lhůtu k dodávce a místo kam má býti prodávajícím plněno.Obsahovat musí i přesné určení kupujícího a to nejméně v rozsahu dle §13 obch.zák. Bez těchto náležitostí považuje se objednávka za neúčinnou.

3.Potvrzením prodávajícího se stává objednávka závaznou.Od závazné objednávky může objednatel odstoupit jen proti úhradě sjednaného odstupného. Odstupné činí pro prvý týden od doručení objednávky 20% hodnoty díla,počínaje dnem následujícím do doby plnění 80% hodnoty díla. Odstoupení od smlouvy stává se účinné dnem připsáním odstupného na účet zhotovitele (nejpozději však do sjednaného dne plnění).

4.Pro případ,že prodávající neobdrží účinné odstoupení od objednávky a kupující dílo neodebere,je prodávající oprávněn plnit uskladněním díla a okamžikem uskladnění, který kupujícímu sdělí,je oprávněn účtovat cenu zboží. Právo na úhradu skladného (které se sjednává v částce Kč 20Kč/m3 za každý,byť jen započatý den uskladnění) není tím dotčeno. Uskladněné zboží je oprávněn zhotovitel vydat jen proti úhradě jeho ceny a skladného.