01 Platnost

§1
Platnost a závaznost
1.Tyto všeobecné dodací podmínky upravují rámcově obchodně-právní vztahy mezi společností Ondřej Novák jako prodávajícím a dodavatelem a třetími osobami jako kupujícími.

2.Všeobecné dodací podmínky potvrzuje budoucí kupující níže popsaným způsobem na důkaz souhlasu podřídit jejich úpravě vzájemné smluvní vztahy (dále jen VDP).

3.Jestliže kupující objedná u prodávajícího zboží po podpisu VDP,jsou VDP závazná a nahrazují jakákoliv jiná ujednání nebylo-li mezi smluvními stranami sjednáno písemně jinak.

4. VDP jsou uveřejněny na internetových stránkách Ondřeje Nováka na adrese www.festa-tools.cz.

5. Při potvrzování objednávky kupujícího prodávajícím, je kupující na tuto skutečnost výslovně upozorněn. Pokud kupující do tří dnů od obdržení takového potvrzení nesdělí prodávajícímu, že s aplikací VDP na objednané zboží nesouhlasí, řídí se vztah mezi smluvními stranami ustanoveními VDP. Vznese-li kupující námitky proti užití VDP považuje se takové sdělení za protinávrh k odsouhlasení prodávajícímu.Vyžádá-li si kupující zaslání
VDP poštovní zásilkou, běží lhůta tří dnů k vyjádření ode dne doručení VDP. Do doby akceptace VDP(a to i marným uplynutím lhůty) není prodávající povinen plnit.