Obchodní podmínky

§1
Platnost a závaznost

1.Tyto všeobecné dodací podmínky upravují rámcově obchodně-právní vztahy mezi společností ONDŘEJ NOVÁK s.r.o. jako prodávajícím a dodavatelem a třetími osobami jako kupujícími.

2.Všeobecné dodací podmínky potvrzuje budoucí kupující níže popsaným způsobem na důkaz souhlasu podřídit jejich úpravě vzájemné smluvní vztahy (dále jen VDP).

3.Jestliže kupující objedná u prodávajícího zboží po podpisu VDP, jsou VDP závazná a nahrazují jakákoliv jiná ujednání nebylo-li mezi smluvními stranami sjednáno písemně jinak.

4. VDP jsou uveřejněny na internetových stránkách spol. ONDŘEJ NOVÁK, na adrese www.ondrejnovak.cz

5. Při potvrzování objednávky kupujícího prodávajícím, je kupující na tuto skutečnost výslovně upozorněn. Pokud kupující do tří dnů od obdržení takového potvrzení nesdělí prodávajícímu, že s aplikací VDP na objednané zboží nesouhlasí, řídí se vztah mezi smluvními stranami ustanoveními VDP. Vznese-li kupující námitky proti užití VDP považuje se takové sdělení za protinávrh k odsouhlasení prodávajícímu. Vyžádá-li si kupující zaslání VDP poštovní zásilkou, běží lhůta tří dnů k vyjádření ode dne doručení VDP. Do doby akceptace VDP(a to i marným uplynutím lhůty) není prodávající povinen plnit.
 

§2
Důvěrnost vzájemných informací

ochrana práv
1.Informace týkající se vzájemných obchodních vztahů označené některou ze smluvních stran za důvěrné,nesmí strana,které byly tyto informace poskytnuty,prozradit třetí osobě,ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby,a to bez ohledu na to, zda dojde mezi prodávajícím a kupujícím k uzavření smlouvy nebo nikoliv. Porušení této povinnosti zakládá nárok poškozeného na náhradu škody.
 

§3
Cena

1.Ceny sjednávají se v souladu s ceníkem prodávajícího platným a účinným ke dni doručení objednávky. V ceníku jsou uvedeny ceny bez DPH a dopravy.

2.Je-li termín dodávky zboží podle požadavku kupujícího delší 30 dní od doručení objednávky, užije se ceník prodávajícího účinný ke dni realizace dodávky.

4.Konečnou cenu za dodávané zboží uvede prodávající při potvrzení objednávky.Nebudou-li ve lhůtě tří dnů od doručení takového potvrzení kupujícímu vzneseny námitky proti takto stanovené ceně,je cena potvrzená prodávajícím pro smluvní strany závazná.

5.Kupující může požadovat zajištění dopravy zboží prodávajícím.V takovém případě je požadavek prodávajícího závazný,potvrdí-li objednávku kupujícího. Náklady dopravy nese ke své tíži kupující.

§4
Objednávka

1.Objednávka musí být učiněna kupujícím písemně (písemná forma je zachována pro účely kontraktu i použitím telefaxu a e-mailu, potvrdí-li prodávající písemně přijetí objednávky.)

2..Objednávka musí obsahovati určení zboží tak,aby nemohlo dojít k jeho záměně,počet kusů zboží,lhůtu k dodávce a místo kam má býti prodávajícím plněno.Obsahovat musí i přesné určení kupujícího a to nejméně v rozsahu dle §13 obch.zák. Bez těchto náležitostí považuje se objednávka za neúčinnou.

3.Potvrzením prodávajícího se stává objednávka závaznou.Od závazné objednávky může objednatel odstoupit jen proti úhradě sjednaného odstupného. Odstupné činí pro prvý týden od doručení objednávky 20% hodnoty díla,počínaje dnem následujícím do doby plnění 80% hodnoty díla. Odstoupení od smlouvy stává se účinné dnem připsáním odstupného na účet zhotovitele (nejpozději však do sjednaného dne plnění).

4.Pro případ,že prodávající neobdrží účinné odstoupení od objednávky a kupující dílo neodebere,je prodávající oprávněn plnit uskladněním díla a okamžikem uskladnění, který kupujícímu sdělí,je oprávněn účtovat cenu zboží. Právo na úhradu skladného (které se sjednává v částce Kč 20Kč/m3 za každý,byť jen započatý den uskladnění) není tím dotčeno. Uskladněné zboží je oprávněn zhotovitel vydat jen proti úhradě jeho ceny a skladného.
 

§5
Dodací lhůta

1.Dodací lhůtu navrhne v objednávce kupující.

2.Je-li tato lhůta s ohledem na možnosti prodávajícího,a to i pro možnou dodávku ze zahraničí, nereálnou,uvede prodávající lhůtu reálnou a pro něj závaznou,a to i formou telefaxu nebo elektronické pošty. Nesdělí-li kupující s takovou lhůtou nesouhlas do 48 hod.od jejího obdržení,platí lhůta za potvrzenou.

3.Je-li součástí dodávky montáž,sjednaná lhůta se prodlužuje o dobu,po kterou byl kupující a objednatel v prodlení s přípravou staveniště (prostorů pro montáž).
 

§6
Přechod nebezpečí na zboží

1.Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím ve skladu prodávajícího, zajišťuje-li dopravu kupující sám,předáním zboží veřejnému přepravci,zajišťuje-li dopravu tento či předáním v provozovně kupujícího,zajišťuje-li dopravu prodávající.

2.Sjednává se výhrada vlastnického práva.Vlastnické právo přechází na kupujícího, objednatele okamžikem zaplacen celé kupní ceny.
 

§7
Záruky na jakost
1.Prodávající poskytuje kupujícímu záruky na jakost v délce 60 měsíců ode dne dodání zboží.

2.Záruka se nevztahuje na vady spočívající v použití zboží kupujícím nebo třetí osobou po jeho dodání, a to způsobem neodpovídajícím danému účelu konkrétního zboží, či technickým normám jakož i za vady způsobené působením vnějších mechanických, chemických, elektrochemických a elektrických vlivů bez ovlivnitelnosti ze strany prodávajícího.
UPOZORNĚNÍ: Pokud není určeno jinak, všechny naše výrobky jsou určeny k výhradně vnitřnímu použití a nesmí přijít do styku s vodou, ani nesmí být instalovány v prostředí s nadměrnou vzdušnou vlhkostí!

3.Zásahy kupujícího nebo třetích osob do zboží odpovědnost ze záruky zaniká.

4.Kupující je povinen zboží po obdržení prohlédnout. Právo na vrácení plnění vzniká jen tehdy, je-li reklamováno do 15ti dnů od obdržení zboží u vad zjevných nebo množstevních. Prodává-li kupující dodané zboží dále v nezměněném stavu a obalu, počíná mu běžet tato reklamační lhůta vůči prodávajícímu od obdržení reklamace svého odběratele.

5.Reklamace musí býti učiněna písemně, vady v ní nezaměnitelně popsány a uvedeno, co kupující z důvodu vadného plnění požaduje. Zboží zašle k prověření reklamace prodávajícímu, nebude-li dohodnut jiný způsob prověření reklamované vady. Je-li reklamace oprávněná, hradí takovou dopravu prodávající.

6. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
Právo od smlouvy odstoupit má kupující tehdy, porušil-li prodávající svojí povinnost podstatným způsobem(dodal-li jiné, než objednané zboží apod.). Kupující je povinen provést kontrolu přejímaného zboží a vady zjevné reklamovat bez zbytečného odkladu.
 

§8
Platební podmínky

1.Podkladem k platbě je faktura prodávajícího.Prodávající může si vymínit platbu v hotovosti

2.Faktura prodávajícího je kupujícím splatná v den uvedení splatnosti.

3.Pro případ prodlením kupujícího se zaplacením faktury sjednává se smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý,byť jen započatý, den z prodlení,kterou se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu.
 

§9
Příslušenství

1.Spolu s dodávkou prodávající předá kupujícímu prohlášení o shodě a původu zboží,je-li tak právním předpisem požadováno.

2.Spolu s dodávkou poskytne prodávající v zákonem stanovených případech kupujícímu základní návod k jeho použití v jazyce českém.
 

§10
Rozhodné právo a soud

1.Rozhodným právem je české právo obchodní,zejm.zák.č.513/1991 Sb.ve znění násl.předpisů.

2. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské Komoře ČR a Agrární Komoře ČR podle jeho Řádu jedním rozhodcem
 

§11
Závěrečná ustanovení

1.Tyto všeobecné dodací podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2006

2.Tyto všeobecné dodací podmínky nabývají platnosti dnem podpisu oprávněného zástupce prodávajícího,zveřejněny jsou na internetových stránkách a jejich akceptace kupujícím řídí se dle zde výslovně uvedených pravidel.

3.Odchylná písemná ujednání po vzájemné dohodě obou smluvních stran se nevylučují.